Vedtægter

§1

Klubbens navn er Fredericia Cycle Club og blev stiftet den 5. Juli 1934

Hjemsted: Fredericia kommune.


§2

Klubbens formål er at virke til fremme for cykelsporten ved afholdelse af cykelløb.


§3

Klubben er tilsluttet Danmarks Cykel Union ( DCU ) og Dansk Idræts Forbund ( DIF ).


§4

a) Optages kan alle, som overholder nærværende love, regler og vedtægter.

b) Alle medlemmer skal overholde DCU`s love, regler og vedtægter.

c) Bestyrelsen kan udelukke et medlem, såfremt rimelig grund forefindes.

d) Det udelukkede medlem må ikke køre i klubbens tøj til løb eller anden arrangement.

e) kendelsen kan ankes på førstkommende bestyrelsesmøde. Så fremt en skriftelig redegørelse er sendt til klubbens formand, og medlemmet er til stede på mødet. Rytter repræsentanten kan deltage på dette møde. Hvis medlemmet ønsker det.


§5

a) Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Kontingent opkræves helårlig

b) For aktive medlemmer skal kontingentet være betalt, inden der kan udstedes licens.


§6

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af minimum 5 personer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og ét ordinært bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan udvides med yderligere to ordinære bestyrelsesmedlemmer. Det er alene antallet af kandidater på generalforsamlingen, der afgør om bestyrelsen skal bestå af op til 7 medlemmer.

Bestyrelsen skal have 2 suppleanter. Suppleanten kan efter eget ønske indtræde i bestyrelsen, hvis bemandingen efter udtræden af bestyrelsesmedlemmet er over minimum (5 medlemmer), og skal træde ind i bestyrelsen, hvis bemandingen efter bestyrelsesmedlemmet udtræden er under minimum (5 medlemmer). Suppleanter kan efter eget ønske deltage på bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kasseren. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån dog af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen.

I lige år vælges formand, sekretær og ordinært bestyrelsesmedlem

I ulige år vælges, kasserer og næstformand.

I både lige- og ulige år kan bestyrelsen udvides med ordinære medlemmer, såfremt der ikke er maksimal bemanding (7 personer). Uanset, vælges bestyrelsesmedlemmer altid for 2 år.

Bilagskontrollant vælges for ét år.

Hvert år vælges, for ét år 1 suppleant.

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.


§7

De aktive rytter vælger en rytterrepræsentant for et år ad gangen.

Valget skal foregå før generalforsamlingen. Og træder i kraft på generalforsamlingen.

Rytterrepræsentanten har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Og er underlagt en eventuelt tavshedspligt.


§8

a) Næstformanden indtræder i formandens sted ved dennes fravær.

b) Sekretæren fører referat fra bestyrelsesmøder samt generalforsamlingen. Referatet godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde.

c) Kasseren føre regnskabet. Det reviderede regnskab afleveres til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassebeholdningen ud over det nødvendige til daglig drift indsættes på bankkonto.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede. Ved afstemninger kræves simpelt flertal.


§9

a) Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilket alene klubben hæfter med dens respektive formue.

b) Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelse over for klubben ud over kontingentforpligtelse.

c) Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.


§10

Generalforsamlingen er inden for lovens rammer klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af Februar måned.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside, med angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret, og er valgbar. Afstemning, foregår ved håndsoprækning, og bestyrelsen kan i særlige tilfælde forlange skriftlig afstemning. Ved vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af de fremmødets stemme for en vedtagelse.


§11

På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Forelæggelse af regnskab 4. Behandling af forslag 5. Valg af bestyrelse 6. Eventuelt


§12

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendig eller når mindst 3/4 af alle medlemmer ved deres underskrift stemmer herfor.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at der til bestyrelsen er fremsendt gyldigt brev herom.

Bestyrelsen skal foranledige generalforsamlingen afholdt, og den skal indvarsles som den ordinære generalforsamling.


§13

Udmeldelse sker ved aktivt at framelde sig kontingentbetaling.


§14

Dersom klubben skal opløses, skal klubbens midler, efter at alle regningskrav er betalt, senest ½ år efter, at opløsningen er vedtaget, hensættes i en fond, til støtte for en inden for kommunen kommende cykleclub registreret i DCU.

Vedtaget på generalforsamlingen den 17. februar 2020.

Alle tidligere love er herefter ugyldige.