fcc retning

§ 1

Klubbens navn er Fredericia Cycle Club og blev stiftet den 5. Juli 1934

Hjemsted: Fredericia kommune.

§ 2

Klubbens formål er at virke til fremme for cykelsporten ved afholdelse af cykelløb.

§ 3

Klubben er tilsluttet Danmarks Cykel Union ( DCU ) og Dansk Idræts Forbund ( DIF ).

§ 4

a) Optages kan alle, som overholder nærværende love, regler og vedtægter.

b) Alle medlemmer skal overholde DCU`s love, regler og vedtægter.

c) Bestyrelsen kan udelukke et medlem, såfremt rimelig grund forefindes.

d) Det udelukkede medlem må ikke køre i klubbens tøj til løb eller anden arrangement.

e) kendelsen kan ankes på førstkommende bestyrelsesmøde. Så fremt en skriftelig redegørelse er sendt til klubbens formand, og medlemmet er til stede på mødet. Rytter repræsentanten kan deltage på dette møde. Hvis medlemmet ønsker det.

§ 5

a) Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Kontingent opkræves helårlig

b) For aktive medlemmer skal kontingentet være betalt, inden der kan udstedes licens.

§ 6

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Formand, Næstformand, kasserer, Sekretær, 3 bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån dog af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formand, sekretær, 1 bestyrelsesmedlem og 1 bilagskontrollant. I lige år vælges, kasserer, næstformand, 2 bestyrelsesmedlem og 1 bilagskontrollant.

Hvert år vælges, for to år ad gangen, en supplant, der indtræder i bestyrelsen, hvis en af de samtidig valgte må udtræde. Hvis generalforsamlingen vælger en fra den del af bestyrelsen, der ikke er på valg, skal der vælges en stedfortræder for et år.

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

§ 7

De aktive rytter vælger en rytterrepræsentant for et år ad gangen.

Valget skal foregå før generalforsamlingen. Og træder i kraft på generalforsamlingen.

Rytterrepræsentanten har ret til at deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Og er underlagt en eventuelt tavshedspligt.

§ 8

a) Næstformanden indtræder i formandens sted ved dennes fravær.

b) Sekretæren fører referat fra bestyrelsesmøder samt generalforsamlingen. Referatet godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde.

c) Kasseren føre regnskabet. Det reviderede regnskab afleveres til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassebeholdningen ud over det nødvendige til daglig drift indsættes på bankkonto.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede. Ved afstemninger kræves simpelt flertal.

§ 9

a) Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilket alene klubben hæfter med dens respektive formue.

b) Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelse over for klubben ud over kontingentforpligtelse.

c) Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10

Generalforsamlingen er inden for lovens rammer klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af Februar måned.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside, med angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret, og er valgbar. Afstemning, foregår ved håndsoprækning, og bestyrelsen kan i særlige tilfælde forlange skriftlig afstemning. Ved vedtægtsændringer skal mindst 2/3 af de fremmødets stemme for en vedtagelse.

§ 11

På den ordinære generalforsamling behandles følgende: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Forelæggelse af regnskab 4. Behandling af forslag 5. Valg af bestyrelse 6. Eventuelt

§12

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendig eller når mindst 3/4 af alle medlemmer ved deres underskrift stemmer herfor.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at der til bestyrelsen er fremsendt gyldigt brev herom.

Bestyrelsen skal foranledige generalforsamlingen afholdt, og den skal indvarsles som den ordinære generalforsamling.

§ 13

Udmeldelse sker ved aktivt at framelde sig kontingentbetaling.

§ 14

Dersom klubben skal opløses, skal klubbens midler, efter at alle regningskrav er betalt, senest ½ år efter, at opløsningen er vedtaget, hensættes i en fond, til støtte for en inden for kommunen kommende cykleclub registreret i DCU.

Vedtaget på generalforsamlingen den 18. februar 2013.

Alle tidligere love er herefter ugyldige.

FCC Bestyrelse
Formand
Kurt Løndal Iversen
Mobil: 22128811
Kasserer
Mik Andersen
Mobil: 53501090
Næstformand
Jesper Vernersen
Mobil: 21424993
Sekretær
Heidi Perez
Mobil: 42441899
Bestyrelsesmedlem
Thomas Sigurdsson
Mobil: 22738188
Suppleant
Jens Elsborg
Mobil: 27102623
Suppleant
Lars Post
Mobil: 50919960
Udvalgsmedlem
Torleif Røberg
Mobil: 99557725
Bestyrelsesmedlem
Tommy Perez
Mobil: 30621899

Opdateret:

Fredericia Cycle Club (FCC) fokuserer på at skabe et optimalt miljø for de cykelinteresserede i Fredericia og omegn - uanset om der er tale om nybegyndere eller ryttere med store ambitioner om at nå toppen. FCC har herigennem fået stor bredde og rummer ryttere på alle niveauer og i alle aldersgrupper.

Desuden er FCC med i kampen for en 'Fair cykling' i Danmark. Vi vil være med til at præge dansk cykelsport og prioriterer god opførelse og en dopingfri sport meget højt.

Danmarks Cykle Union arbejder løbende på at styrke indsatsen i kampen mod doping. FCC vil gøre alt for at DCU opnår deres mål.

Et væld af tilbud

FCC byder på klubaftener, træningweekender, træningslejre og en masse træningsture - alt sammen med til at skabe et stærkt socialt netværk rytterne imellem. Det gælder også på tværs af aldersgrupperne, da det er den fælles interesse, som ligger til grund for fællesskabet. 

Vil du vide mere om hvornår og hvad der sker i klubben, kan du gøre to ting - enten sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller møde op ved en begivenhed som du finder i kalenderen.

Er du frisk, er du også velkommen til at kigge forbi til vores klubaften der er hver mandag fra 19 til 21 på Prangervej 2. Kig gerne forbi - vi har altid kaffe på kanden!